لیست کارگاه ها و کلاس های آموزشی آکادمی چیدانه


کارگاه ها و کلاس های فعال آکادمی چیدانه :

با کلیلک رو هر کدام از کارگاه زیر می توانید ثبت نام خود را کامل کنید
 

◀︎کارگاه آموزش تاپستری (تکنیک های داری) در آکادمی چیدانه - تاریخ برگزاری ۵ مهر ۱۳۹۷  ساعت ۸ تا ۱۳ - مهلت ثبت نام : ۴ مهر ۱۳۹۷ - کلاس برگزار شد
◀︎کارگاه آموزش تریکوبافی در آکادمی چیدانه - تاریخ برگزاری جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷  ساعت ۸ تا ۱۲ - مهلت ثبت نام : ۵ مهر ۱۳۹۷ - کلاس برگزار شد
◀︎کارگاه آموزش دکوپاژ - تاریخ برگزاری  پنجشنبه ۱۲مهر ۱۳۹۷  ساعت ۸ تا ۱۲ - مهلت ثبت نام : ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - کلاس برگزار شد

◀︎کارگاه آموزش نقاشی روی پارچه در آکادمی چیدانه - تاریخ برگزاری جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷  ساعت ۸ تا ۱۳ - مهلت ثبت نام : ۱۲ مهر ۱۳۹۷کلاس برگزار شد
◀︎کارگاه آموزش ویترای (نقاشی روی شیشه) در آکادمی چیدانه - تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷  ساعت ۸ تا ۱۳ - مهلت ثبت نام : ۱۸ مهر ۱۳۹۷
◀︎کلاس آموزش عکاسی مقدماتی در آکادمی چیدانه - تاریخ برگزاری یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷  ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۹.۳۰ - مهلت ثبت نام : ۵ آبان ۱۳۹۷