بنفش

چگونه از رنگ ارغوانی تیره استفاده کنیم؟
راهنمای رنگ: تفاوت رنگ ارغوانی تیره با رنگ بنفش چیست؟ بنفش به رنگ قرمز نزدیک است. ارغوانی تیره گرم و پرطراوت است و بین قرمز و ارغوانی است. این رنگ کلاسیک و پادشاهی است و بسیاری از...