دستاوردهای چیدانه

بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۳ به انتخاب داوران
بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۴ به انتخاب داوران
بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۵ به انتخاب مردم