تصویر علیرضا به نژادی
علیرضا به نژادی
فضا: 
سبک: 
۰۹ بهمن ۹۵
چیدمان باشگاه بدنسازی
چیدمان باشگاه بدنسازی دارای اهمیت به سزایی می باشد. این چیدمان هم به لحاظ زیبایی بصری و هم به لحاظ کاربردی دارای اهمیت می باشد. عکاسی این پروژه را علیرضا به نژادی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید