تقدیر شده در بخش بازسازی مسابقه بزرگ معمار ۱۳۹۴
معمار: دفتر کاما/بهزاد منشگر، ایمان شفیعی
عکاس:استودیو دید/مسیح مستاجران، حکیم حمادی

Design : Office Comma ‎/ Behzad Maneshgar ‎/ Iman Shafiee
Photo : DEED Studio/‎ Masih Mostajeran Hakim Hemadi

۱۱۰ بازدید

افزودن دیدگاه جدید