شرکت ابتکار توسعه کاوش آریایی
1- ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های تصفیه و تولید آب به طور عام ، اعم از آب شرب ، آب شستشو، آب آبیاری ، آب صنعتی ، آب مقطر مورد استفاده برای مجموعه های شهری و آپارتمانی ، امور کشاورزی ، صنایع ، نیروگاهها ، پالایشگاهها و مصارف مشابه 2- طراحی و انجام پروژه های ایستگاههای پمپاژ , منابع ذخیره , سیستم های نرم سازی آب , سختیگیر و تصفیه و تولید آب مقطر و صنعتی و غیره با روش های مبدل رزین یا اسمزمعکوس و یا تبخیری 3- مهندسی ، طراحی و اجرای پروژه های شیرین کردن آب دریا با استفاده از سیستم های VC ، MSF, MED و اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) 4- انجام عملیات تعمیراتی ، باز سازی ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های موجود تصفیه و تولید آب با بکاربردن تکنولوژی های جدید در این صنعت 5- طراحی و اجرای پروژه های تولید و توزیع بخار صنعتی برای تاسیسات حرارتی در صنایع و مجموعه های پتروشیمیایی , شامل تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار و احداث شبکه بخار و خط کندانس و ایستگاههای پمپاژ و مدارات آب تغذیه و مدارات پشتیبان و جانبی آنها 6- خدمات مشاوره صنعتی برای ایجاد یوتیلیتی های مورد نیاز صنایع ، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیروگاههای صنعتی 7- طراحی , تهیه , نصب و راه اندازی واحداث واحدهای جدید نیروگاهی کوچک و متوسط دیزلی ، توربین گازی و بخاری 8- تامین نیروی مصارف کوچک صنعتی و شهری با استفاده از تکنولوژی های نوین تولید انرژی 9- مهندسی و طراحی مجموعه های مرکب تولید انرژی الکتریکی و حرارتی به منظور افزایش بازدهی ، افزایش بهره وری اقتصادی ، و تقلیل هزینه های تولید و تقلیل آلودگی محیط زیست . ...
1- ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های تصفیه و تولید آب به طور عام ، اعم از آب شرب ، آب شستشو، آب آبیاری ، آب صنعتی ، آب مقطر مورد استفاده برای مجموعه های شهری و آپارتمانی ، امور کشاورزی ، صنایع ، نیروگاهها ، پالایشگاهها و مصارف مشابه 2- طراحی و انجام پروژه های ایستگاههای پمپاژ , منابع ذخیره , سیستم های نرم سازی آب , سختیگیر و تصفیه و تولید آب مقطر و صنعتی و غیره با روش های مبدل رزین یا اسمزمعکوس و یا تبخیری 3- مهندسی ، طراحی و اجرای پروژه های شیرین کردن آب دریا با استفاده از سیستم های VC ، MSF, MED و اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) 4- انجام عملیات تعمیراتی ، باز سازی ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های موجود تصفیه و تولید آب با بکاربردن تکنولوژی های جدید در این صنعت 5- طراحی و اجرای پروژه های تولید و توزیع بخار صنعتی برای تاسیسات حرارتی در صنایع و مجموعه های پتروشیمیایی , شامل تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار و احداث شبکه بخار و خط کندانس و ایستگاههای پمپاژ و مدارات آب تغذیه و مدارات پشتیبان و جانبی آنها 6- خدمات مشاوره صنعتی برای ایجاد یوتیلیتی های مورد نیاز صنایع ، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیروگاههای صنعتی 7- طراحی , تهیه , نصب و راه اندازی واحداث واحدهای جدید نیروگاهی کوچک و متوسط دیزلی ، توربین گازی و بخاری 8- تامین نیروی مصارف کوچک صنعتی و شهری با استفاده از تکنولوژی های نوین تولید انرژی 9- مهندسی و طراحی مجموعه های مرکب تولید انرژی الکتریکی و حرارتی به منظور افزایش بازدهی ، افزایش بهره وری اقتصادی ، و تقلیل هزینه های تولید و تقلیل آلودگی محیط زیست .
کسب و کارهای پیشنهادی

02188663955
تهران

خیابان ولیعصر، خیابان دستگردی غربی، پلاک 333

09109090878

88663955

02188663955


تهران

خیابان ولیعصر، خیابان دستگردی غربی، پلاک 333

09109090878

88663955

02188663955

شرکت ابتکار توسعه کاوش آریایی
1- ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های تصفیه و تولید آب به طور عام ، اعم از آب شرب ، آب شستشو، آب آبیاری ، آب صنعتی ، آب مقطر مورد استفاده برای مجموعه های شهری و آپارتمانی ، امور کشاورزی ، صنایع ، نیروگاهها ، پالایشگاهها و مصارف مشابه 2- طراحی و انجام پروژه های ایستگاههای پمپاژ , منابع ذخیره , سیستم های نرم سازی آب , سختیگیر و تصفیه و تولید آب مقطر و صنعتی و غیره با روش های مبدل رزین یا اسمزمعکوس و یا تبخیری 3- مهندسی ، طراحی و اجرای پروژه های شیرین کردن آب دریا با استفاده از سیستم های VC ، MSF, MED و اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) 4- انجام عملیات تعمیراتی ، باز سازی ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های موجود تصفیه و تولید آب با بکاربردن تکنولوژی های جدید در این صنعت 5- طراحی و اجرای پروژه های تولید و توزیع بخار صنعتی برای تاسیسات حرارتی در صنایع و مجموعه های پتروشیمیایی , شامل تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار و احداث شبکه بخار و خط کندانس و ایستگاههای پمپاژ و مدارات آب تغذیه و مدارات پشتیبان و جانبی آنها 6- خدمات مشاوره صنعتی برای ایجاد یوتیلیتی های مورد نیاز صنایع ، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیروگاههای صنعتی 7- طراحی , تهیه , نصب و راه اندازی واحداث واحدهای جدید نیروگاهی کوچک و متوسط دیزلی ، توربین گازی و بخاری 8- تامین نیروی مصارف کوچک صنعتی و شهری با استفاده از تکنولوژی های نوین تولید انرژی 9- مهندسی و طراحی مجموعه های مرکب تولید انرژی الکتریکی و حرارتی به منظور افزایش بازدهی ، افزایش بهره وری اقتصادی ، و تقلیل هزینه های تولید و تقلیل آلودگی محیط زیست . ...
02188663955
تهران

خیابان ولیعصر، خیابان دستگردی غربی، پلاک 333

09109090878

88663955

02188663955


تهران

خیابان ولیعصر، خیابان دستگردی غربی، پلاک 333

09109090878

88663955

02188663955

کسب و کارهای پیشنهادی
شرکت ابتکار توسعه کاوش آریایی
1- ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های تصفیه و تولید آب به طور عام ، اعم از آب شرب ، آب شستشو، آب آبیاری ، آب صنعتی ، آب مقطر مورد استفاده برای مجموعه های شهری و آپارتمانی ، امور کشاورزی ، صنایع ، نیروگاهها ، پالایشگاهها و مصارف مشابه 2- طراحی و انجام پروژه های ایستگاههای پمپاژ , منابع ذخیره , سیستم های نرم سازی آب , سختیگیر و تصفیه و تولید آب مقطر و صنعتی و غیره با روش های مبدل رزین یا اسمزمعکوس و یا تبخیری 3- مهندسی ، طراحی و اجرای پروژه های شیرین کردن آب دریا با استفاده از سیستم های VC ، MSF, MED و اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) 4- انجام عملیات تعمیراتی ، باز سازی ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های موجود تصفیه و تولید آب با بکاربردن تکنولوژی های جدید در این صنعت 5- طراحی و اجرای پروژه های تولید و توزیع بخار صنعتی برای تاسیسات حرارتی در صنایع و مجموعه های پتروشیمیایی , شامل تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار و احداث شبکه بخار و خط کندانس و ایستگاههای پمپاژ و مدارات آب تغذیه و مدارات پشتیبان و جانبی آنها 6- خدمات مشاوره صنعتی برای ایجاد یوتیلیتی های مورد نیاز صنایع ، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیروگاههای صنعتی 7- طراحی , تهیه , نصب و راه اندازی واحداث واحدهای جدید نیروگاهی کوچک و متوسط دیزلی ، توربین گازی و بخاری 8- تامین نیروی مصارف کوچک صنعتی و شهری با استفاده از تکنولوژی های نوین تولید انرژی 9- مهندسی و طراحی مجموعه های مرکب تولید انرژی الکتریکی و حرارتی به منظور افزایش بازدهی ، افزایش بهره وری اقتصادی ، و تقلیل هزینه های تولید و تقلیل آلودگی محیط زیست .
برای ثبت تجربه خود از این کسب و کار باید وارد شوید
ورود به سایت
choobhonar mobliran
choobhonar mobliran
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
logo-samandehi

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.

کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چیدانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت های معرفی شده ندارد. قبل از اقدام به خرید کالا یا خدمات اطمینان کافی را حاصل نمایید.


کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر وب سایت چیدانه حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Copyright 2020. Chidaneh.com. All Rights Reserved

ابنیه مقاوم آریا