Chidaneh.com placeholder image
Chidaneh.com placeholder image

مهندسین مشاور آژند پنام

ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی و اداری این شرکت مشتمل بر دو گروه عمده فعالیت های فنی - اجرایی و پشتیبانی می باشد که بخش فنی - اجرایی به سه گروه برنامه ریزی معماری، طراحی معماری و ساخت با مدیریت و راهبری مدیران اصلی شرکت به فعالیت خود می پردازد و معاونت پشتیبانی که ناظر بر اداره صحیح فعالیت ها و امور جاری داخلی شرکت می باشد شامل قسمت های اداری، مالی-حسابداری و پشتیبانی فنی شرکت می باشد که به طور مستقل و زیر نظر مدیر عامل شرکت به انجام وظیفه می پردازد.
بلوار آفریقا، خیابان نور، پلاک ۱۹، واحد ۶
راه‌های ارتباط مستقیم
بلوار آفریقا، خیابان نور، پلاک ۱۹، واحد ۶