visibility 1890 today 1395/11/13

نیلپر، نیلوفری در دکوراسیون منزل شما

کار با اهالی فن: شروع‭ ‬فعالیت‭ ‬نیلپر‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬رایانه‭ ‬به صورت‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬به تبع،‭ ‬تجهیزات‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬صندلی‭ ‬ویژه‭ ‬رایانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1371‭ ‬آغاز‭ ‬شد. ‬بازار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬رایانه،‭ ‬توانایی‭ ‬های‭ ‬فنی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قالب سازی‭ ‬و‭ ‬شم‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بنیانگذار‭ ‬نیلپر‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬صندلی‭ ‬گام‭ ‬بردارد‭.‬ فعالیت‭ ‬تولیدی‭ ‬نیلپر‭ ‬با‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬مونتاژ‭ ‬قطعات‭ ‬صندلی‭ ‬در‭ ‬کارگاهی‭ ‬با‭ ‬مساحت‭ ‬حدود‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬فلسطین‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭.‬ این‭ ‬فرایند‭- ‬یعنی‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬صندلی‭ ‬نمونه‭ ‬خریداری‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آغاز‭ ‬تولید،‭ ‬2‭ ‬سال‭ (‬1373-1371‭) ‬به طول‭ ‬انجامید‭.‬ در‭ ‬سال‭ ‬1373‭ ‬شرکت‭ ‬نیلپر‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬نیلوفر‭ ‬است‭ ‬به صورت‭ ‬رسمی‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسید‭.‬

blog post

کارخانه نیلپر

بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬رونق‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬فضا،‭ ‬کارگاه‭ ‬به‭ ‬مکانی‭ ‬با‭ ‬مساحت‭ ‬250‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬سه راه‭ ‬آذری‭ ‬منتقل‭ ‬شد‭.‬ پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬کارگاه‭ ‬آذری،‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬چهاردانگه‭ ‬خریداری‭ ‬شد‭ ‬و کار‭ ‬ادامه‭ ‬یافت. ‬اقبال‭ ‬فراوان‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬نیلپر‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬ظرفیت،‭ ‬نشان دهنده‭ ‬درک‭ ‬و‭ ‬پیش بینی‭ ‬درست‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1371‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬آینده‭ ‬بازار‭ ‬بود. ‭‬تا‭ ‬سال‭ ‬1380‭ ‬فعالیت‭ ‬نیلپر‭ ‬بیشتر‭ ‬به صورت‭ ‬سنتی‭ ‬انجام‭ ‬می شد‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مجموعه‭ ‬عمدتاً‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬سهام داران‭ ‬نیلپر‭ ‬بود‭.

blog post

کارخانه نیلپر

‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬مبرهن‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬نیلپر،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رویکرد‭ ‬همیشگی‭ ‬نیلپر‭ ‬که‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬سرلوحه‭ ‬برنامه های‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬پایه گذاری‭ ‬شد‭.‬
به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت ها‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی،‭ ‬سازماندهی‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬نیلپر‭ ‬صورت گرفت‭ .‬این‭ ‬سازماندهی،‭ ‬تحقق‭ ‬دیدگاه‭ ‬توسعه ای‭ ‬که‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬مجموعه‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬امکان پذیر‭ ‬می کرد‭.‬ برای‭ ‬این‭ ‬منظور،‭ ‬واحدهای‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬صنایع،‭ ‬شکل‭ ‬گرفتند‭.‬

blog post

کارخانه نیلپر

در‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬عمدة‭ ‬تمرکز‭ ‬شرکت‭ ‬نیلپر‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬سیستم ها‭ ‬بود‭.‬ از‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬این‭ ‬شرکت،‭ ‬آموزش های‭ ‬وسیعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلف،‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشتن‭ ‬این‭ ‬آموزش ها،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1382،‭ ‬نیلپر‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬مدیریت‭ ‬استراتژیک‭ ‬احاطه‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬شرکت،‭ ‬استراتژی های‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬مدونی‭ ‬را‭ ‬به کار‭ ‬بردند‭. ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال،‭ ‬محل‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬هم فکری‭ ‬مشاورین،‭ ‬تغییریافت‭ ‬و‭ ‬کارخانة‭ ‬وسیع‭ ‬و‭ ‬مجهزی‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬بهارستان،‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭.‬ به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬حدوداً‭ ‬دوهزار‭ ‬متری،‭ ‬به‭ ‬کارخانه ای‭ ‬با‭ ‬وسعت‭ ‬36‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬سوله،‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬شد‭.‬ در‭ ‬کلیه‭ ‬امور‭ ‬مرتبط‭  ‬به‭ ‬این‭ ‬انتقال،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مکان یابی‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬کارخانه،‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬مشاوران‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭.‬

blog post

کارخانه نیلپر

با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬پیشرفت ها‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فروش،‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬معضلی‭ ‬جدی‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭:‬ وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬قطعات‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬تأمین کنندگان‭.‬ علی رغم‭ ‬پیگیری ها،‭ ‬آموزش ها‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬متنوع،‭ ‬تأمین کنندگان‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تحویل‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬قطعات‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬نیلپر‭ ‬نشدند‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تاکیدات‭ ‬فراوان‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬مشاوران‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تسلط‭ ‬بر‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین کنندگان،‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬فراوان‭ ‬کارخانة‭ ‬بزرگ،‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬40000‭ ‬مترمربع‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬صنعتی‭ ‬پرند،‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬امکانات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پیشبینی‭ ‬گردید‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1387‭ ‬کارخانه‭ ‬نیلپر‭ ‬از‭ ‬شهرک‭ ‬بهارستان‭ ‬کرج‭ ‬به‭ ‬شهرک‭ ‬صنعتی‭ ‬پرند‭ ‬منتقل‭ ‬شد‭.‬

blog post

کارخانه نیلپر

شرکت‭ ‬نیلپر‭ ‬هم اکنون‭ ‬تنها‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکنندة‭ ‬صندلی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درصد‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مجموعه‭ ‬شرکت‭ ‬تولید‭ ‬می کند‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬سرمایه گذاری‭ ‬گسترده،‭ ‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول،‭ ‬ارتقاء‭ ‬توانایی‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬بیشتر‭ ‬مشتریان‭ ‬است‭. ‬تفاوت های‭ ‬اصلی‭ ‬شرکت‭ ‬نیلپر‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬رقبا‭ ‬را‭ ‬می توان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬بیان‭ ‬نمود‭:‬

  • ‭‬رویکرد‭ ‬نیلپر‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬تولید‭ ‬به صورت‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهره ‏گیری‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬ارکان‭ ‬سازمان‭ ‬رویکرد‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
  • ‭‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬میزان‭ ‬رضایت‏مندی‭ ‬آن ها‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬مطلوب‭ ‬به‭ ‬کلیه‭ ‬مصرف‏کنندگان‭ ‬همواره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آرمان‏های‭ ‬شرکت‭ ‬نیلپر‭ ‬است‭.‬
  • ‭‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬راحتی‭ ‬محصولات‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬بهره‏گیری‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬ارزشمند‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬مشاورین‭ ‬زبده‭ ‬به عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‏های‭ ‬اصلی‭ ‬واحد‭ ‬طراحی‭ ‬نیلپر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
  • ‬برقراری‭ ‬سیستم‭ ‬جامع‭ ‬طراحی‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬رویکردی‭ ‬دانش‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬کلیه‭ ‬الزامات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کاربران‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برتری‭ ‬چشمگیر‭ ‬کیفیت‭ ‬کاربری‭ ‬محصولات‭ ‬نیلپر‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
  • ‬گسترش‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬از‭ ‬صندلی‭ ‬اداری‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬آموزشی،‭ ‬خانگی،‭ ‬رستورانی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مبل‭ ‬خانگی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬امتیازات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬است‭.‬
  • و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬استقرار‭ ‬سیستم‭ ‬جامع‭ ‬مدیریت‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬کامل‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬استمرار‭ ‬نظام‭ ‬جامع‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬ارکان‭ ‬سازمان،‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬ممتاز‭ ‬می کند‭.‬

برای دیدن نمونه کارهای گروه حرفه ای مبلمان نیلپر می توانید به وبسایت گروه نیلپر سر بزنید و با این گروه ارتباط برقرار کنید.

نویسنده: گروه مبلمان نیلپر | تحریریه چیدانه

نویسنده:

کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه سراسری شیراز - دانشکده هنر و معماری کارشناسی ارشد طراحی داخلی از دانشگاه سوره - دانشکده معماری مدیر محتوا در وبسایت چیدانه نویسنده در مجله منزل

more_horiz
مطالب پیشنهادی
نیلپر، نیلوفری در دکوراسیون منزل شما

نیلپر، نیلوفری در دکوراسیون منزل شما

1395/11/13 ادامه مطلب
 شوروم گردی با آلاله، چهره جدید نیلپر با مبلمان خانگی + ویدیو

شوروم گردی با آلاله، چهره جدید نیلپر با مبلمان خانگی + ویدیو

خرید مبل خانگی نیلپر، جدیدترین ها رو دیدین؟

خرید مبل خانگی نیلپر، جدیدترین ها رو دیدین؟

کسب و کارها پیشنهادی
گروه صنعتی الکومودو certificate
گروه صنعتی الکومودو

گروه صنعتی الکومودو

پارکت و کاغذ دیواری الی فلور certificate
پارکت و کاغذ دیواری الی فلور

پارکت و کاغذ دیواری الی فلور

مبلمان فضای باز دکو رز certificate
مبلمان فضای باز دکو رز

مبلمان فضای باز دکو رز

نظرات (0)

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17 پاسخگوی شما هستیم 021-23051173 support_agent